Általános Szerződési Feltételek 

 

A Megbízott adatai:

Képviselő: Bacsa András

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1

Adószám: 75070672-1-41

Nyilvántartási szám: 52356474

 

Megbízó: az a személy, aki a Megbízott által kínált szolgáltatást a jelen ÁSZF pontjai szerint igénybe veszi. 

 

1. A szolgáltatás megnevezése:

TEÁOR: 702201-Általános üzletviteli tanácsadás

Fantázianév: „ÉLETCÉL KONZULTÁCIÓ”

 

2. A szolgáltatás célja és témaköre:

„Életcél konzultáció” célja: Ennek a programnak az a célja, hogy segítsen a Megbízónak meghatározni a karrier és oktatási útvonalat, ami megfelelő számára. A programnak 3 része van. A Megbízó először abban kap segítséget, hogy tisztázza és összehangolja a tehetségeit (képességeit), személyiségét és céljait (purposes). Ezután a Megbízó felfedez magának egy konkrét karrier irányt,ami segít neki megvalósítani azt, amit csinálni és létrehozni szeretne az életben. A harmadik lépésben a Megbízó ír egy akció tervet, vagy egy Adminskálát, hogy képes legyen terveket végrehajtani és elérni a céljait (goals).

Megbízott bőséges csereként 3 havi KARRIER TANÁCSADÁS keretében segíti megbízót, hogy haladjon az Adminisztrációs skáláján (akcióterv a célok megvalósítására), és így sínre tegye a dolgokat e célok megvalósítására.

 

3. A szolgáltatás helyszíne:

A Megbízott és Megbízó által egyeztetett helyszín, melyet a Megbízott biztosít Megbízó számára a szolgáltatás részeként.

 

4. A szolgáltatás ideje és lefolyása:

A Megbízó és Megbízott által egyeztetett időpontban.

Ez egyszeri alkalmas „ÉLETCÉL KONZULTÁCIÓ”, amikor is Megbízott végighalad Megbízóval a program 3 részén. Ez kb. 7-12 óra hossza.

Amennyiben ennyi idő alatt nem fér bele a program lezárása, illetve ha a felek közösen megegyeznek abban, hogy rövidebb időt szánnak az első alkalommal a konzultációra, úgy egy második alkalmat beszélnek meg, amikor is lezárják a programot.

A szolgáltatás egy program, amelyhez Megbízott bőséges csereként ad 6 hónap utánkövetés – konzultációt Ez azt jelenti, hogy Megbízott az „ÉLETCÉL KONZULTÁCIÓ” leszolgáltatása után havi 1 alkalommal, Megbízóval közösen egyeztetett időpontban és helyszínen – vagy ha ez személyesen nem lehetséges, akkor skypon – 3 hónapig „utánkövető konzultációt” tart Megbízónak, amely KARRIER TANÁCSADÁS, és amely alkalmanként 1,5 óra hosszú. Megbízott minden hónapban 3 időpontot ajánl fel, amelyből Megbízó kiválasztja a megfelelőt. Ha a felajánlott 3 alkalomból egy sem felel meg Megbízónak, úgy az adott havi konzultáció leszolgáltatottnak minősül.

 

6. Halasztás

Amennyiben Megbízó az „Életcél konzultációt” az előre megállapodott időponthoz képest minimum nyolc nappal megelőzően mondja le, akkor plusz díj nélkül van módja egy újabb időpont megbeszélésére. Ez csak egyszer lehetséges. Következő halasztás esetén újra az „ÉLETCÉL KONZULTÁCIÓ” szolgáltatás teljes díjáért tudja a szolgáltatást igénybe venni.

Amennyiben Megbízó az előre egyeztetett időponthoz képest 2-7 napon belül mondja le a konzultációt, akkor a következő konzultációt plusz 50.000,- Forint azaz ötvenezer Forint díjért tudja igénybe venni. Ez csak egyszer lehetséges. Következő halasztás esetén újra az „ÉLETCÉL KONZULTÁCIÓ” szolgáltatás teljes díjáért tudja a szolgáltatást igénybe venni.

Amennyiben Megbízó 1 nappal a konzultáció előtt akarja lemondani a szolgáltatást, vagy az „ ÉLETCÉL KONZULTÁCIÓ” szolgáltatáson Megbízó nem jelenik meg, azon nem vesz részt, úgy az adott szolgáltatás pótlására plusz 150.000,- Forint azaz egyszázötvenezer Forint díjért van lehetősége. Ez csak egyszer lehetséges. Következő halasztás esetén újra az „ÉLETCÉL KONZULTÁCIÓ” szolgáltatás teljes díjáért tudja a szolgáltatást igénybe venni.

 

7. Tanácsadói díj:

Az „ÉLETCÉL KONZULTÁCIÓ” szolgáltatás díja 350.000,- azaz háromszázötvenezer forint, melyet Megbízó 1 összegben, készpénzben vagy banki átutalás útján teljesíthet. Ez a díj nem tartalmaz ÁFÁ-t. Ettől eltérő fizetés személyes egyeztetés alapján lehetséges.

A Megbízó vállalja, hogy a szolgáltatás díját a szerződés megkötésekor számla ellenében készpénzben fizeti, illetve a szerződés megkötését követő első munkanap átutalja Megbízott: OTP Bank, Bacsa András, 11773133 – 00852247 számú számlájára, amennyiben nem történik ettől eltérő megegyezés.

Amennyiben az utalt összeg ezt követően legkésőbb másnap bankzárásig nem érkezik meg, abban az esetben a szolgáltatási szerződés nem érvényes.

Megbízott bőséges csereként ad 3 havi utánkövetést – konzultációt (3 x 1,5 óra / 1 alkalom), mely konzultáció Megbízónak nem kerül plusz költségbe (kivéve azokat a költségeket, amelyek a személyes találkozáshoz való odajutás költségei pl. útiköltség, autópálya matrica, illetve Megbízó egyéb személyes költségei).

Az utánkövetés – konzultáció lehet skypon is abban az esetben, ha valamelyik fél akadályoztatva van abban, hogy személyesen tudjon találkozni (pl. külföldön tartózkodik).

 

8. Részvételi szabályok:

A Megbízó vállalja, hogy az „ÉLETCÉL KONZULTÁCIÓ” előtt 48 órával és a konzultáció teljes időtartama alatt nem fogyaszt alkoholt és kipihenten (előtte éjjel minimum 7-8 óra alvással), a kezdés előtt legkésőbb 15 perccel a helyszínre megérkezik.

A Megbízó vállalja, hogy az „ÉLETCÉL KONZULTÁCIÓ” kezdetekor a mobil telefonját lenémított állapotban a táskájában elhelyezi, és azt kizárólag a szünetekben használja

A Megbízó vállalja, hogy jegyzetelésre kizárólag a számára biztosított jegyzetet használja, és tudomásul veszi, hogy a konzultáció teljes ideje alatt sem laptopot, sem tablet-et sem más elektronikus eszközt sem használhat.

 

9. Felelősség:

Megbízott kijelenti, és a Megbízó tudomásul veszi, hogy az „ÉLETCÉL KONZULTÁCIÓ” és az utánkövető „KARIER TANÁCSADÁS”csupán útmutatásul szolgál, így a módszerek alkalmazásából fakadó közvetett vagy közvetlen károkért a Megbízott felelősséget nem vállal. Az alkalmazásból eredő minden felelősség kizárólag a Megbízót terheli.

 

10. A szerződés időtartama:

A felek megállapodnak, hogy az együttműködés időtartama a szerződésben megjelölt konzultáció időpontjától számított 3 hónap, mely lejárta után az jelen formában megszűnik. Jelen szerződés az alábbi egyéb okok miatt szűnhet meg:

1.Működtető cég megszűnése

2.Egy esetleges recesszióból fakadó nagyarányú pénz elértéktelenedés esetén történő áremelés el nem fogadása a Megbízó részéről.

3.Kezeletlen viták, amelyek a fent leírt feladatok ellátását lehetetlenné teszik.

 

11. A szolgáltatás biztosítása:

A Megbízott megfelelő szakmai felkészültségű személyt biztosít a Megbízó részére, aki az „ÉLETCÉL KONZULTÁCIÓ”-t leszolgáltatja.

 

12. A teljesítés igazolása:

A szolgáltatás teljesüléséről a felek „KONZULTÁCIÓ BEIRATKOZÁSI MEGÁLLAPODÁS”-t töltenek ki.. Ez egyben teljesítés igazolás is, mely igazolja, hogy a Megbízó részt vett az „ÉLETCÉL KONZULTÁCIÓ” szolgáltatáson, s mely szerint a Megbízott teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit. Amennyiben a Megbízó saját hibájából nem vett részt a szolgáltatáson, úgy e szerződés 6/1; 6/2 illetve 6/3-as pontja lép életbe.

 

13. Hang- és képfelvétel:

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott engedélye nélkül semmiféle hangfelvételt nem készíthet az „ÉLETCÉL KONZULTÁCIÓ” során. Amennyiben ezt mégis megteszi, abban az esetben vállalja, hogy egy hónapon belül 2 millió forintot megfizet a Megbízott részére.

 

14. Egyéb rendelkezések: 

A Felek esetleges vitás kérdéseiket békés úton, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, akkor egy közösen választott Kereskedelmi Kamara Békéltető Szervezeténél, például a Budapesti Charter Bizottságnál keresnek megoldást, vagy a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Választott bíróságot, mint illetékes felsőbb szervet, amely előtt vitáikat rendezik. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései az irányadók. A jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba. Kifejezetten kérjük, hogy a jelen megállapodást kizárólag akkor hagyja jóvá, ha a fenti feltételekkel egyetért, és biztos abban, hogy tudja vállalni ezeket a feltételeket.

Legutolsó módosítás: 2020. május 12.